Zaproszenie do składania ofert – remont budynku mieszkalnego przy ul. Szarotki 1 of.


Szczecin, dnia 9.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe
z zaproszeniem do składania ofert
na wykonanie robót

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szarotki nr 1 oficyna w Szczecinie, [dalej: „Zamawiający”] zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarotki nr 1 oficyna w Szczecinie. Przedmiot remontu obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, wykonanie:
  1.     1) termomodernizacji budynku;
  1.     2) zszycia pęknięć ściany;
  1.     3) izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej;
 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wraz kosztorysem ofertowym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wykonanie remontu budynku przy ul. Szarotki nr 1 oficyna w szczecinie”.
 1. Formularz oferty i przedmiar robót można otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Zarządcy Zamawiającego – AGBiL sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej nr 43a w godzinach pracy Spółki lub pobrać w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej www.agbil.pl w zakładce Aktualności.
 1. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej  w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie zarządcy Zamawiającego – AGBiL sp. z o.o., 71-450 Szczecin, ul. Wielkopolska nr 43a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zarządcy Zamawiającego AGBiL sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej nr 43a pokój nr 2 w dniu 26 listopada 2018 r. o godzinie 13.00.
 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1.     1) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, lub
  1.     2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 1. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi oferentami jest Kierownik Działu Technicznego AGBiL sp. z o.o. tel. 91 433-53-63 wew. 107.

 

Załączniki – do pobrania:

 1. Szarotki – formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót nr 1 Szarotki 1 of
 3. Przedmiar robót nr 2 Szarotki 1 of

KoszalinSzczecin

Komentowanie jest wyłączone